Griffierecht bij hoger beroep tegen vrijheidsberoving?

Mr. Vermeij heeft verzet aangetekend tegen de verplichte betaling van griffierecht in de zaak van een gedetineerde en failliete cliënt, die al sinds november 2014 van zijn vrijheid is beroofd door "faillissementsgijzeling". Bij het instellen van hoger beroep tegen de beschikking (van de rechtbank) tot vrijheidsbeneming wordt door het Hof een griffierecht van € 311 geheven. Kwijtschelding is niet mogelijk, hoewel de gefailleerde geen inkomsten heeft. Dat de hoogte van het griffierecht van € 311 op zich al een "gereduceerd" tarief is, is geen afdoende reden om in een individueel (schrijnend) geval volledige kwijtschelding te weigeren. Dit volgt uit de jurisprudentie van zowel het Eurpese Hof voor de Rechten van de Mens (Kreuz t. Polen, EHRM 19 juni 2001) als de Hoge Raad (HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:699).