NVVS advocaten in specialisten strafrecht

Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Noorduyn Vermeij Van Straalen Advocaten

1. Algemeen

1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot rechtsbijstand die gesloten wordt tussen de maatschap Noorduyn Vermeij Van Straalen Advocaten, hierna te noemen “NVVS” en zijn contractspartij/opdrachtgever, hierna te noemen: “cliënt”, alsmede op alle maten en ex-maten, medewerkers en ex-medewerkers van NVVS en op de bestuurders en ex-bestuurders  en aandeelhouders en ex- aandeelhouders van aan NVVS gelieerde bedrijven, evenals op alle werknemers en op alle werkzaamheden die door voornoemde personen en bedrijven worden verricht en de erfgenamen van voornoemde personen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten aan NVVS.

1.2   Onder honorarium wordt verstaan: de financiële vergoeding (tijdsevenredig dan wel anderszins) en verschotten (zie hieronder) die NVVS voor de uitvoering van de opdracht met cliënt is overeengekomen.

1.3   Onder verschotten wordt verstaan de kosten die NVVS ten behoeve van de uitvoering van de opdracht maakt.

1.4   Op de rechtsverhouding tussen NVVS en cliënt  zal Nederlands recht van toepassing zijn. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, voor zover dit rechtens is toegestaan. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

2. Opdracht

2.1   Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door NVVS schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van totstandkoming van de opdracht kan NVVS uitsluitend worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.

2.2   Iedere opdracht aan NVVS wordt geacht aan NVVS als maatschap te zijn verleend, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. Aangenomen wordt dat cliënt ermee instemt dat NVVS de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden in opdracht van NVVS. Uitdrukkelijk wordt de werking van de artt. 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten. NVVS is gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

3. Aansprakelijkheid

3.1   Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door de maatschap wordt gedragen. In geval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de cliënt ter zake van de betreffende opdracht aan de maatschap verschuldigde en voldane honorarium.

3.2   Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht aan een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor NVVS aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door NVVS afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende concrete geval aanspraak geeft, dit met inbegrip van het eigen risico dat NVVS in verband met die verzekering draagt.

3.4   Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. NVVS is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele toerekenbare nakomingen van deze derden.

3.5   Behalve voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NVVS of haar leidinggevenden, vrijwaart de cliënt NVVS voor alle aanspraken van derden, de door NVVS in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de door NVVS voor cliënt verrichte werkzaamheden.

3.6   Alle vorderingsrechten en/of andere bevoegdheden van de cliënt jegens NVVS vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en/of andere bevoegdheden.

3.7   De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4. Declaraties

4.1   Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. NVVS is gerechtig de door haar gehanteerde tarieven jaarlijks op 1 januari te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS van december van het daaraan voorafgaande jaar. Wanneer het overeengekomen tarief anders dan door bovenbedoelde  aanpassingen wordt herzien, wordt de cliënt hierover tijdig geïnformeerd.

4.2   Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd met 50-100%.

4.3   Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot.

4.4   De gewerkte uren en de gemaakte kosten worden maandelijks gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen.  Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de declaratie is de cliënt van rechtswege in verzuim en brengt NVVS wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening bij de cliënt met een minimum van Euro 50,00 excl. BTW, tenzij het een natuurlijk persoon betreft niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dat geval worden de tarieven in rekening gebracht conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

4.5   Een voorschot wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse declaraties. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd. Betaling dient plaats te vinden op de ten naam van NVVS gestelde bankrekening (NL77 RABO 0170 0405 42) dan wel betaling in contanten tot het op dat moment  in de advocatuur toegestane maximum.

4.6   Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig en/of volledig worden voldaan kan het voorschot wel worden verrekend en worden de werkzaamheden opgeschort totdat opnieuw een voorschot is betaald.

4.7   Een begroting van de einddeclaratie wordt desgewenst met de behandelend advocaat besproken zodra deze daartoe over voldoende gegevens beschikt.

4.8   Wanneer openstaande declaraties ook na diverse aanmaningen niet worden voldaan, draagt NVVS de vordering over aan een incassobureau. De daarmee gepaard gaande rente en kosten komen voor rekening van cliënt.

4.9   Gelden die NVVS ten behoeve van de cliënt of derden ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden ten name van Noorduyn Vermeij Van Straalen in den Haag. Tenzij een andere schriftelijke afspraak is gemaakt, wordt over op de derdenrekening of anderszins ontvangen betalingen geen rente vergoed.

5. Gefinancierde rechtsbijstand

5.1   Cliënten die zijn gedetineerd of gedetineerd zijn geweest komen in beginsel in aanmerking voor kostenloze rechtsbijstand dan wel wier inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt cliënt mogelijk in aanmerking voor kostenloze rechtsbijstand. Indien cliënt ervoor gekozen heeft van deze mogelijkheid geen gebruik te willen maken, is het gestelde in het voorgaande artikel 4 op cliënt van toepassing.

5.2   Een eventueel op te leggen eigen bijdrage in het kader van de kostenloze rechtsbijstand wordt bij wijze van voorschot in rekening gebracht. Voor wat betreft de declaratie is het bepaalde in het voorgaande artikel 4 van toepassing.